Přejít na obsah

Adaptační pobyt žáků 6. třídy

 8.11.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

V týdnu od 9. 11. do 13. 11. 2015 se uskutečnil pobyt žáků 6. třídy naší školy ve středisku ekologické výchovy PALETA Oucmanice – středisku ekologické výchovy Pardubického kraje. Týdenního ekologicko – výchovného programu se zúčastnilo 29 žáků naší školy. Část nákladů na jejich pobyt byla hrazena z grantu Pardubického kraje. Konkrétně se jedná o 26 % pobytových nákladů. Škola podávala prostřednictvím zřizovatele, kterým je Obec Libchavy, grantovou žádost v rámci Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2015, se žádostí uspěla a byla jí přidělena částka 14 000,- Kč.
Během pobytu v SEV rozvíjeli žáci své doposud získané znalosti, dovednosti a postoje v oblasti životního prostředí. Veškerá výuka byla doplňována pobytem v přírodě, kde žáci ověřovali své čerstvě nabyté znalosti v konkrétním pozorování a názornou činností. Bloková výuka umožnila poznávání přírody v reálném prostředí, s možností hlubšího porozumění environmentálních souvislostí. Při pobytu žáci lépe poznali nejen přírodu, ale i sebe navzájem, protože součástí celého programu byly také aktivity zaměřené na stmelení nově vzniklého třídního kolektivu žáků 6. třídy naší školy.