Přejít na obsah

Informace o přijatých žácích do ŠD 2016/2017

 28.8.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Kapacita školní družiny je 75 žáků.

Do ŠD jsou přijati všichni žáci 1.A a 1.B, 2. a 3. třídy, kteří podali žádost, vyplněním zápisního lístku, o umístění do ŠD.

Celkem odevzdalo přihlášku 73 žáků:

1.A třída – 19 žáků

1.B třída – 18 žáků

2. třída – 21 žáků

3. třída – 15 žáků

Zbývají 2 volná místa,  o které má zájem 6 žáků ze 4. třídy. Žáci budou vybráni dle kriterií o přijetí do ŠD a informováni na začátku školního roku.

 

Kriteria o přijetí do školní družiny ve školním roce 2016/2017

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitelka školy kriteria pro přijímání žáků do školní družiny (dále jen ŠD).

Celková kapacita ŠD na škole je 75 žáků.

ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání. Dle § 8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst.(4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností)rozhoduje na základě písemné přihlášky, její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD.

  Kriteria pro přijetí

 

O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy do 5.9.2016 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.