Informace k přijímacímu řízení

 11.5.2020  Mgr.Zuzana Novotná

Vážení rodiče, milí žáci,

níže jsou vloženy dokumenty, v nichž naleznete všechny informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020.

Vkládám zde pouze nejdůležitější body, podrobnější informace najdete v již zmiňovaných dokumentech.

V případě dotazů se na mě můžete obracet na mailu z.novotna@zslibchavy.cz.

 

Termín zkoušky:

Termín jednotné přijímací zkoušky byl stanoven na pondělí 8.6. (čtyřleté obory) a úterý 9.6. (osmileté obory). V případě konání školní přijímací zkoušky rozhoduje o termínu ředitel příslušné střední školy.

 

Místo konání:

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na škole uvedené na přihlášce jako první v  pořadí. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole, která má školní přijímací zkoušku stanovenou v rámci vyhlášených kritérií.

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky (t.j. 25.5. pro čtyřleté studium, 26.5. pro osmileté studium) a 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky.

 

Průběh přijímací zkoušky:

Stejně jako v přechozích letech konají žáci jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a 16. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 7 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky).

Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů.

 

Zápisový lístek:

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

 

Podání žádosti o nové rozhodnutí:

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:
                                                    uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

 

vyhlaska_s_vyznacenim_odlisnosti Zadost o nove rozhodnuti zvlastni_pravidla_PZ