Přejít na obsah

Základní informace

Ředitelka školy: Mgr. Marie Linhartová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Veronika Vaňousová
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Soňa Schulzová

 

Kontakt: Základní škola a mateřská škola Libchavy Horní Libchavy č. p. 140 PSČ: 561 16
Telefon: 702 148 159

 

E-mail: skolka.kamarad@zslibchavy.cz

 

Mateřská škola IZO: 107589354 Kapacita: 85
Školní jídelna MŠ IZO: 102930651 Kapacita: 85

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Základní škola a mateřská škola Libchavy, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech . Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID gnimeyv, emailem na adrese skola@zslibchavy.cz nebo poštou na adrese Základní škola a mateřská škola Libchavy, Dolní Libchavy 153, 561 16 Libchavy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů (rodiče, zákonní zástupci) na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Region Orlicko-Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 70939659 – Ing. Jiří Kment, tel.č. 604720062, kment@irot.cz a  Pavel Neumeister, tel.č. 728954076, email: neumeister@irot.cz.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítětiškolou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány po dobu docházky žáka do školy, po ukončení docházky podléhá nakládání s nimi Spisovému a skartačnímu řádu.