Přejít na obsah

Základní informace

Základní škola a mateřská škola Libchavy

         

Druh školy: základní a mateřská
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Libchavy – www.libchavy.cz
IČO: 75017890

 

Ředitelka: Mgr. Marie Linhartová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Veronika Vaňousová

 

Kontakt:  Základní škola a mateřská škola

Libchavy

Dolní Libchavy č. p. 153

  PSČ:561 16  
Telefon: 465 582 203, 728 841 091 ID : gnimeyv Email:

 skola@zslibchavy.cz

 

Součásti subjektu: Základní škola IZO: 102642991 Kapacita: 250
Mateřská škola IZO: 107589354 Kapacita: 85
Školní družina IZO: 118000357 Kapacita: 75
Školní jídelna MŠ IZO: 102930651 Kapacita: 85
Školní jídelna ZŠ IZO: 102930368 Kapacita: 250

 

Číslo účtu:    224 548 331/0600

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Základní škola a mateřská škola Libchavy, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech . Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID gnimeyv, emailem na adrese skola@zslibchavy.cz nebo poštou na adrese Základní škola a mateřská škola Libchavy, Dolní Libchavy 153, 561 16 Libchavy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů (rodiče, zákonní zástupci) na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Region Orlicko-Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 70939659 – Ing. Jiří Kment, tel.č. 604720062, kment@irot.cz a  Pavel Neumeister, tel.č. 728954076, email: neumeister@irot.cz.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány po dobu docházky žáka do školy, po ukončení docházky podléhá nakládání s nimi Spisovému a skartačnímu řádu.