Přejít na obsah

Volba zástupců z řad rodičů do ŠKOLSKÉ RADY

 22.10.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách – 2.11. /I.stupneň/ a 4.11. /II.stupeň/ se uskuteční na naší škole volby dvou zástupců z řad rodičů do školské rady.

Výborem SRPŠ byli navrženi  tito zástupci :

paní Soňa Charvátová

– pan Jindřich Kaplan

– pan Jiří Petr

– pan Robert Šmétka

Bližší informace o jednotlivých zástupcích si můžete přečíst na dveřích školy.

 

Vznik školské rady vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon.

Školskou radu tvoří 2 zástupci nezletilých žáků, 2 zástupci jmenovaní zřizovatelem /obec/ a 2 zástupci pedagogických pracovníků.

Funkční období členů je 3 roky.

Školská rada

– vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu

– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

– schvaluje školní řád a navrhuje změny

– schvaluje pravidla pro hodnocení – klasifikační řád

– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

– projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hodpodaření

– projednává inspekční zprávy ČŠI

– podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní zprávy.