Přejít na obsah

KRITÉRIA O PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 5.5.2017  ZŠ & MŠ Libchavy

 KRITERIA O  PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBCHAVY

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání žáků do školní družiny  (dále jen ŠD).

Celková kapacita ŠD na škole je 75 žáků.

ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Dle §8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, dost. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky, její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD.

Kritéria pro přijetí

.  Přijetí do školní družiny není nárokové.

 . Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě vyplněného zápisního lístku 

  odevzdaného nejpozději do 12. června aktuálního školního roku.

.  Žáci přihlášení od 13. června budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění kapacity

  budou jejich zákonní zástupci informováni vedoucí vychovatelkou.

. Přednostně budou přijímáni žáci 1., 2., a 3. ročníku.

. Na doplnění kapacity bude možno přijmout i žáky 4. ročníku (dle počtu bodů).

Ostatní žáci budou přijímáni na základě počtu bodů :

    1 bod    rozhoduje : – datum narození – přednost mají mladší žáci.

    2 body  …………..       –  žák, který dojíždí do ZŠ.

    3 body  …………..       –  má-li sourozence v 1. nebo 2. ročníku, který       bude navštěvovat ŠD.

    4  body ……………      –  žáci, jejichž odchody ze ŠD budou nejdříve po 15.00h. 

 

O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy.

 

                                                                                                                               V Libchavách  25. dubna 2017

                                                                                    SvětlanaRoubíčková

                                                                                                                                                                                                Marie Linhartová, ředitelka školy