Přejít na obsah

Informace pro rodiče a žáky

 3.5.2020  Mgr.Marie Linhartová

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěla bych Vás informovat o termínech otevření naší organizace a zároveň o podmínkách pro vstup do školy a školky, které už nyní známe.

Chápu, že dostáváte do rukou ne úplně podrobné informace. Příští týden (od 4. 5.) budou probíhat porady. Naším úkolem bude převést pokyny MŠMT na podmínky naší školy. Jsem si vědoma, že je to pro některé z Vás velmi složitá situace. Přesto Vás žádám ještě o trpělivost.

                                                                                                                                               Děkuji za pochopení, Marie Linhartová

 

Účast žáků ve škole je dobrovolná, rozhodujete o ní vy, rodiče! Pro nástup do školy je  nutné vyplnění četného prohlášení (viz příloha)

 

 • V pondělí 11. května se otevře škola pro naše deváťáky. Nebude se jednat o běžnou výuku, ale o přípravu žáků k přijímacím zkouškám.

Bližší informace Vám budou sděleny během úterý 5. 5.

 • 25. května se otevře škola pro žáky I. stupně. Nebude se jednat o běžnou výuku. Žáci, kteří přijdou do školy, budou plnit stejné úkoly, které doposud plnili doma s rodiči. Nebude se probírat nová látka.

I nadále bude probíhat distanční výuka (domácí výuka) a on line setkání pro žáky, kteří do školy nenastoupí.

Školní jídelna bude v provozu. Pro žáky se budou vařit pouze obědy, svačiny se připravovat nebudou

Bližší informace Vám budou sděleny během pátku 8. 5.

 • 25. května se otevřou mateřské školy. Děti nebudou muset nosit roušky.

Jídelny v obou MŠ budou v provozu.

Bližší informace Vám budou sděleny do pátku 8. 5.

 

 

Podmínky pro vstup do základní školy – společné pro žáky 9. třídy a I. stupně:

 

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy na základě dotazníku od třídních učitelů (dotazníky budou včas zaslány)

v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020

v případě žáků 1. stupně do 15. 5. 2020 (do pátku)

rozdělení skupin pro I. stupeň budete znát v úterý 19. 5., budeme přihlížet k organizačním možnostem a podmínkám školy

 

Zajišťují rodiče, zákonní zástupci:

 • Nutné vyplnění četného prohlášení (viz příloha) – odevzdá se před nástupem do ZŠ
 • minimálně 2 roušky na den, 2 igelitové sáčky (na použitou roušku, na čistou roušku)
 • pití, svačinu (2 svačiny v případě pobytu ve škole do 16 hodin)

 

Zajišťuje škola:

 • maximální počet žáků ve třídě – 15, složení skupin je neměnné – nelze je doplňovat, spojovat. Pro I. stupeň – skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků, nebudou tudíž vždy se svou třídní učitelkou. (bude záležet na počtu přihlášených dětí)
 • 1 žák – 1 lavice
 • Pokud budou žáci sedět v lavicích, není nutná rouška
 • Roušku si nasadí při pohybu mimo třídu, při společných aktivitách, pokud nepůjde dodržet minimální vzdálenost 1,5m mezi žáky
 • dodržování hygienických požadavků dle MŠMT
 • tekutá mýdla – ve třídách a na toaletách
 • dezinfekční prostředky na mytí rukou (gel vhodný pro děti), který bude umístěný při vstupu do školy, ve školní jídelně, ve třídách a na toaletách
 • papírové ručníky
 • dezinfekce vnitřních prostor dle pokynů MŠMT
 • Bezdotykové teploměry
 • Vybavení místnosti pro žáky, u kterých se objeví příznaky nemoci.

 

Klasifikace žáků za II. pololetí

 • Klasifikovat budeme známkami. Při klasifikace se budeme řídit vyhláškou č.211/2020 Sb.

 

 

Podmínky pro vstup do mateřských škol

 • Účast dětí ve školce je dobrovolná, rozhodujete o ní vy, rodiče!

Zajišťují rodiče, zákonní zástupci:

 • Nutné vyplnění četného prohlášení (viz příloha) – odevzdá se před nástupem do MŠ
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu

 

Zajišťuje škola:

 • dodržování hygienických požadavků dle MŠMT
 • tekutá mýdla – ve třídách a na toaletách
 • dezinfekční prostředky na mytí rukou (gel vhodný pro děti), který bude umístěný při vstupu, ve třídách a na toaletách
 • papírové ručníky
 • dezinfekce vnitřních prostor dle pokynů MŠMT
 • Bezdotykové teploměry
 • Jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

datum narození:…………………………………………………………………………………………………………………..

trvale bytem:……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

 

V…………………………………

Dne ……………………………..

………………………………………………………………………………

Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání

nebo

Podpis zákonného zástupce nezletilého

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b) při protinádorové léčbě,
  3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.