Výchovný poradce

Mgr. Eva Krummer

e-mail: e.krummer@zslibchavy.cz

tel.: 465 582 203

 

Výchovný poradce na škole zajišťuje:

 • Evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaných s podporou Individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
 • Evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou v péči školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a je doporučeno při jejich vzdělávání vytvořit nezbytné podmínky odpovídající jejich individuálním vzdělávacím potřebám.
 • Evidenci žáků, u nichž byly na základě pedagogické diagnostiky učitelů shledány speciální vzdělávací potřeby, které ale dosud nebyly konzultovány se školským poradenským zařízením.
 • Evidenci, aktualizaci a archivaci doporučení ke vzdělávání žáků a dokumentů školských poradenských zařízení (PPP, SPC), kontrolu platností doporučení.
 • Sledování aktuální legislativy a kontrolu formulářů potřebných k inkluzivnímu vzdělávání.
 • Seznámení pedagogických pracovníků školy s případnými změnami v inkluzivním vzdělávání.
 • Konzultace s pedagogickými asistenty a třídními učiteli o vzájemné spolupráci pedagoga a asistenta pedagoga (jejich role, náplň práce, komunikace,…).
 • Individuální konzultace s pedagogy školy při vytváření, aktualizaci či korekci Individuálních vzdělávacích plánů (IVP), Plánů osobnostního rozvoje (POR) či Plánů pedagogické podpory (PLPP) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Shromáždění a kontrolu vypracovaných IVP, POR a PLPP žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Čtvrtletní evaluace IVP, PLPP a POR žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Hospitační činnosti ve třídách, kde jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Výběr a nákup nových didaktických pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kontrolu jejich využívání.
 • Konzultace s vedoucími učitelkami MŠ týkající se školní zralosti dětí pro vstup do základní školy, účast na zápisu dětí do 1. třídy.
 • Zprostředkování konzultace IVP žáků v PPP a SPC, spolupráci a komunikaci s pracovnicemi těchto školských poradenských pracovišť.
 • Individuální konzultace s pedagogy, rodiči a samotnými žáky v průběhu školního roku (vhodné metody a postupy práce při výuce ve škole i při domácí přípravě, užití speciálních vzdělávacích pomůcek, evaluace IVP, PLPP a POR,…).
 • Účast při konzultacích třídních učitelů se zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

ADHD-přístupy Literatura-odkazy Psychomotorický vývoj ditěte předškolního věku-prezentace Specifické poruchy učení-prezentace pro rodiče