Přejít na obsah

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Eva Krummer

e.krummer@zslibchavy.cz   465 582203

  

Výchovný poradce zajišťuje:

Výchovný poradce spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o děti, účastní se jednání s rodiči žáků se specifickými vývojovými poruchami, na požádání TU i jiných jednání.

V interních vztazích jedná svým jménem, v externích vztazích jedná jménem školy s rodiči ve věcech týkajících se jejich dětí – žáků školy, na základě zvláštního pověření ředitelem školy i ve věcech týkajících se ostatních záležitostí školy jako celku.

Na začátku školního roku předá ředitelce plán práce – seznámí s ním na zahajovací radě všechny kolegy. Na konci školního roku provede písemné hodnocení své práce – seznámí s ním kolegy na pedagogické radě. S informacemi o diagnostikou a rediagnostikou žáků, změnách v právních předpisech seznamuje pedagogy na pedagogických radách.

Účastní se dalšího vzdělávání v oblasti prevence.

 

Poradenské, metodické a informační činnosti:

 

 • Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaných s podporou Individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
 • Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou v péči školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a je doporučeno při jejich vzdělávání vytvořit nezbytné podmínky odpovídající jejich individuálním vzdělávacím potřebám.
 • Evidence žáků, u nichž byly na základě pedagogické diagnostiky učitelů shledány speciální vzdělávací potřeby, které ale dosud nebyly konzultovány se školským poradenským zařízením.
 • Evidence, aktualizace a archivace doporučení ke vzdělávání žáků a dokumentů školských poradenských zařízení (PPP, SPC), kontrolu platností doporučení.
 • Sledování aktuální legislativy a kontrolu formulářů potřebných k inkluzivnímu vzdělávání.
 • Seznámení pedagogických pracovníků školy s případnými změnami v inkluzivním vzdělávání.
 • Konzultace s pedagogickými asistenty a třídními učiteli o vzájemné spolupráci pedagoga a asistenta pedagoga (jejich role, náplň práce, komunikace,…).
 • Individuální konzultace s pedagogy školy při vytváření, aktualizaci či korekci Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a Plánů pedagogické podpory (PLPP) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Shromáždění a kontrolu vypracovaných IVP a PLPP žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Čtvrtletní evaluace IVP a PLPP žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Hospitační činnosti ve třídách, kde jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Výběr a nákup nových didaktických pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kontrolu jejich využívání.
 • Konzultace s vedoucími učitelkami MŠ týkající se školní zralosti dětí pro vstup do základní školy, účast na zápisu dětí do 1. třídy.
 • Zprostředkování konzultace IVP žáků v PPP a SPC, spolupráci a komunikaci s pracovnicemi těchto školských poradenských pracovišť.
 • Individuální konzultace s pedagogy, rodiči a samotnými žáky v průběhu školního roku (vhodné metody a postupy práce při výuce ve škole i při domácí přípravě, užití speciálních vzdělávacích pomůcek, evaluace IVP, PLPP…).
 • Účast při konzultacích třídních učitelů se zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

ADHD-přístupy Literatura-odkazy Psychomotorický vývoj ditěte předškolního věku-prezentace Specifické poruchy učení-prezentace pro rodiče