Přejít na obsah

Kariérový poradce

Kariérový poradce

Mgr. Zuzana Novotná

z.novotna@zslibchavy.cz   465 582203

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ŠKOLNÍ ROK 2023-24 (postupně bude aktualizováno)

Informační systém k přijímacímu řízení: https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

Digitální přihlašovací systém: Dipsy

 

Video – elektronické přihlašování přes bankovní identitu:
https://youtu.be/aQveHvbCQ70 (nové – z pohledu zák. zástupce)

 

Video – varianta přihlášky přes DIPsy s výpisem (vyplněnou přihlášku vytisknete a pošlete):

https://youtu.be/Q4YjKGuO3T0

 

Dokumenty pro přijímací řízení 2023/ 2024:

Zdravotni_posudek

Hodnocení na vysvědčeních-1 obdrží všichni žáci 9. ročníku spolu s pololetním vysvědčením + na vyžádání žáci 5. ročníku

Přihláška_2023-2024 (pro podání papírovou formou)

Přehlídky škol:

Přehlídka Česká Třebová 2023 Prezentační výstavy škol 2023.pdf (1)

Prezentace:

Prijimaci_rizeni_2023_24_legislativni_navrh

Stipendia_22

 Tiskopisy přihlášek:

Vyvětlivky k přihláškám:

Vysvětlivky k přihláškám Návod pro vyplnění přihlášky

Další informace:

leták IPS na web 2023  Vzorové odvolání 

Webové stránky:

Atlas školství

Infoabsolvent

Klíč ke vzdělání

Cermat

NOVÉ Procvičovací aplikace k přijímacím zkouškám

Rozvoj profesních kompetencí výchovných poradců ZŠ – profesní testování COMDI 

Leták zde

V průběhu tří školních roků (2018-2021) bude naše škola zapojena do projektu „Rozvoj profesních kompetencí výchovných poradců ZŠ pro kariérové poradenství na základních školách“. Díky tomu můžeme žákům 8. tříd nabídnout profesní testování v programu COMDI a následnou interpretaci výsledků proškoleným pracovníkem- výchovným poradcem.

Projekt je realizován za podpory MAS Orlicko, z.s..

 

Kariérový poradce na škole zajišťuje a poskytuje:

     Kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci – plán práce, závěrečné hodnocení, informace na pedagogických radách. Účastní se a pořádá setkání se zástupci škol a učilišť. Doplňuje si vzdělání v této oblasti a informuje vedení školy o novinkách.  Zapojuje školu do projektů podporujících technické vzdělávání. Účastní se dalšího vzdělávání v oblasti prevence a předává informace o novinkách vedení školy.

 

Poradenské činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek) u těchto žáků. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám.

 

Metodické a informační činnosti

 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům – osobní setkání, třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků, nástěnka školy, webové stránky školy.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.