Přejít na obsah

Preventista

Preventista

 Mgr. Kateřina Kulhavá

k.kulhava@zslibchavy.cz    465 582203

 

Školní metodik prevence zajišťuje:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci –  Minimální preventivní program, plán práce, hodnocení plánu práce, informace na pedagogických radách. Účastní se dalšího vzdělávání v oblasti prevence a předává informace o novinkách vedení školy.

Metodické a koordinační činnosti

Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

 • Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Preventivní programy

ročník PPP Ústí nad Orlicí organizace ACET
1. Začátek Kamarádem být, kamarády mít
2. Tajuplný ostrov Jsme parta
3. Stonožka Jsme tým
4. Líbí, nelíbí Plavba po online moři
5. Bolí, nebolí Skrytá nebezpečí internetu I.
6. Začátek 
Před tabulí, za tabulí (SORAD dotazník)
Skrytá nebezpečí internetu II.
7. Ne návykovým látkám Kult krásného těla
8. Krok za krokem Přátelství a láska
9. Závislosti + Nebezpečná láska

více informací o programech : PPP Ústí n. Orlicí   +  organizace ACET ČR, z.s.

Užitečné kontakty :

Podcast Linky bezpečí : Na tenké lince

ROSA rodinné centrum, z. s. – Česká Třebová : https://mcrosa-radce.webnode.cz/o-nas/

Péče o duševní zdraví, z. s. – Ústí n. Orlicí : http://www.pdz.cz/pobocka-usti-nad-orlici.html

Klinická psychologie – Nemocnice v Ústí n. Orlicí : https://usti.nempk.cz/kliniky-a-pracoviste/klinicka-psychologie

Krizové centrum v Žamberku :  https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-zamberk/

Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí n. O. : https://www.pppuo.cz/ , tel. : 465 521 296; 776 611 695 ,
email : info@pppuo.cz

Středisko výchovné péče – Mimóza: http://www.svp-mimoza.cz/rodice.html, tel.: 465 526 969, 737 568 228,
email: info@svp-mimoza.cz

Speciálně pedagogické centrum Kamínekhttps://www.spckaminek.cz/ , tel. : 465 523 715,
email: spc.usti@seznam.cz

Kamin – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež :  http://kamin.klubexit.cz/kontakty/  , tel. : 778 724 126,
email : klub.kamin@gmail.com

Almathea – podpora pro rodinu a dítě: https://www.amalthea.cz/pobocka-usti-nad-orlici/

Cesta pro rodinu, z. ú. Žamberk : https://cestaprorodinu.cz/

Linka bezpečí:  tel.: 116 111https://www.linkabezpeci.cz/

Mapa pomocných zařízení : https://www.ohrozenedite.cz/

Dětství bez násilí : https://www.detstvibeznasili.cz/

Poradna pro rodinu Pardubického kraje, pobočka v Ústí n.O.: https://poradnapardubice.cz/poradentstvi/ ,
tel.: 466 263 080, 603 273 948, email.: pardubice@poradnapardubice.cz

Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí:   https://www.profem.cz/

Webové stránky : online terapeuti  ,  www.opatruj.se ,   centrum Locika 


Minimální preventivní program


Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod. 

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazuhttps://www.nntb.cz/

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.

Jak to funguje?

Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší. 

Okénko kyberprostoru a online času 

Vážení rodiče, 

myslím, že si často kladete otázky ohledně mobilních telefonů a tabletů (od kdy, na jak dlouho, s kým, kde..?) a proto se snažím poskytnout informace, tipy, rady, nápady. Vycházela jsem z knihy Dítě v síti od kolektivu autorů Dočekal, Müller, Harris, Heger a spol., vydané 2019 v Mladé frontě a.s. 

DIGITÁLNÍ DESATERO

10 pravidel pro nejmenší

Předškoláci v síti

Negativa a pozitiva počítačových her

Jak nastavit Instagram a TikTok

Tipy,kam se obrátit

Jak poznat kyberzávislost

 • Při zákazu či nedostatku přichází agresivita a nespokojenost
 • Neochota jet někam na víkend, zejména tam, kde není mobilní signál
 • Lhaní svému okolí o době věnované předmětu závislosti
 • Zhoršující se školní prospěch
 • Zanedbávání povinností, vynechávání jídla, absence hygieny
 • V pokročilých případech fyzické projevy – třes, pot, žaludeční potíže

Závislý jedinec si málokdy dokáže přiznat, že je závislýJak zvládnout návrat žáků do školy ? Pomůžou nové webové stránky :

Web dusevnizdravi.edu.cz je informační křižovatkou, nabízí jak pomoc při akutní intervenci ve školách, tak i doprovodné materiály, které tematiku duševního zdraví dále rozvíjejí. 

Je určen ředitelům, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům, metodikům prevence, ale také rodičům a vůbec všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a atmosféru ve školách.

Podpora pro učitele : duševní zdraví žáků,       důležitá témata, videa, podcasty

Podpora pro rodičepodcasty, odkazy, videaJak co nejlépe ustát nekonečnou distanční výuku?

Děti určitě patří mezi velké hrdiny této doby. Jestli to vše ustojí a začnou dál fungovat normálně, tak to bude úžasné. Fandíme rodičům a všem, kteří se dětem věnují, jen ať to vydrží.

Doporučení pro rodiče a žáky na I. stupni 

 • Snažte se o to, aby se děti doma učily pravidelně.
 • Buďte jim nápomocní při přípravě pracovních sešitů, učebnic, pomozte jim pochopit zadání, zkontrolujte s nimi jejich práci (ale nemusíte u nich sedět celou dobu).
 • Připravte dětem klidné pracovní prostředí- psací stůl a vhodná židle jsou samozřejmostí, puštěná televize či rádio, povídavá kamarádka nejsou těmi nejvhodnějšími společníky.
 • Motivujte děti k samostatné práci a za jejich snahu je odměňte- mnohdy stačí pochvala, pohlazení, ale ani zmrzlinový pohár není na škodu :-).
 • Dětem by mělo být umožněno dodržovat během výuky přestávky, pitný režim, měly by se nasvačit, proběhnout venku.
 • Tolerujte dětem nedostatky a nekárejte je za chyby. Právě jimi se děti mohou ledacos naučit.

Doporučení pro rodiče a žáky na II. stupni

 • Žák na druhém stupni by už měl být zcela samostatný. Dovede se sám orientovat v rozvrhu, pokynech vyučujících, nicméně pokud bude potřebovat Vaši pomoc či radu, buďte mu k dispozici. To ale neznamená, že zadanou práci za svého potomka budete dělat vy.
 • Měli by jste mít přehled o tom, co Vaše dítě vypracovalo, čím se zabývalo, projevujte zájem o jeho školní činnost, nechte dítě, ať Vám vypravuje na čem pracovalo, co ho bavilo, jestli něčemu zasmálo, co se podařilo, ale i co se nedařilo, jak si s problémem poradilo… Dětem stačí jen sdílet své pocity, chtějí mít možnost někomu se svěřit, často stačí je jen vyslechnout 🙂 .
 • Odevzdávané práce určitě nemusíte kontrolovat (mohli by jste přijít o rozum 🙂 ), to nechte na nás pedagozích. Zpětnou vazbu můžete vidět v Bakalářích nebo požádejte dítě o nahlédnutí do emailu.
 • Stejně jako u prvního stupně platí i u starších žáků pravidelnost. Není dobré nechávat odevzdávání práce na poslední chvíli. Nejlepší je, když dítě pracuje dopoledne podle rozvrhu a má zbytek dne na odpočinek a relaxaci.
 • I u žáků druhého stupně platí dodržování přestávek, pitného režimu, svačin. Je fajn, když se během výuky protáhnou, doporučené je správné sezení u pracovního stolu, v prostředí, kde mají žáci klid na práci.
 • Je třeba mít své starší děti pod zvýšeným dohledem. Přece jen volný čas nabízí řadu rizik, ať už jde o konzumaci alkoholu, tabáku, návykových látek, anebo potulování se na neznámých místech.
 • V neposlední řadě je důležitá podpora a pochopení, vždyť Vaši potomci přišli o své volnočasové aktivity, o kontakt s vrstevníky a kamarády, distanční výuka je náročná a pro některé žáky velmi zatěžující a dlouhá.

 

ŠKOLNÍ-KRIZOVÝ-PLÁN-PŔI-VÝSKYTU-ŠIKANY-PRO-RODIČE Školní krizový plán při výskytu šikany pro žáky